8 English 7 ...ועוד 6 תערוכות 5 קשר 4
7 הלומדים 6 ההוראה הסדנאות
4 Hagit Shahal Workshop

אוגוסט-ספטמבר 2008, תערוכת תלמידי הסטודיו של חגית שחל בקפה-גלריה נובלה בהרצליה