8 English 7 ...ועוד 6 תערוכות 5 קשר 4
7 הלומדים 6 ההוראה הסדנאות
4 Hagit Shahal Workshop

אוגוסט 2009, תערוכת תלמידי הסטודיו של חגית שחל בגלריה מבט בתל אביב